Metsien hiilinielun vertailutaso kiristyi

Luonnonvarakeskus julkisti 6.6.2019 Suomen päivitetyn metsien hiilinielun vertailutason EU:n LULUCF-asetuksessa.

EU:n LULUCF-asetuksen tarkoitus on tuoda maankäyttö- ja metsäsektorin ilmastovaikutukset vertailukelpoiseksi muiden sektoreiden kanssa ja osaksi EU:n päästövähennystavoitteita. LULUCF-asetus käsittelee kasvihuonekaasujen laskennallisia päästöjä ja poistumia ilmakehästä, ei hakkuita. Se myös sisältää monia maankäyttöluokkia, ei ainoastaan metsätaloutta. Asetus osaltaan edellyttää kestävää metsänhoitoa, mutta ei määritä sitä.

Asetuksessa huomioidaan ilmastonmuutosta hillitsevät toimet laskemalla ihmisen aiheuttamat päästöt ja nielut sovittujen sääntöjen mukaisesti. Asetukseen kuuluu ”no-debit” -sitoumus kahdelle tulevalle tarkastelujaksolle 2021–2025 ja 2026–2030. Se tarkoittaa, että LULUCF-sektorilla laskettujen päästöjen ja nielujen on oltava vähintään tasapainossa suhteessa vertailuvuosien tasoon.

Puun käyttö huomioidaan LULUCF-sektorilla päästönä ja puuston kasvu puolestaan poistumina. Puutuotteisiin sitoutunut hiili lasketaan LULUCF-sektorin metsämaan tilinpidossa. Metsämaan tilinpidossa metsitys ja metsäkato lasketaan omana kokonaisuutenaan. Metsämaan ja puutuotteiden osalta kukin jäsenmaa laskee vertailutason historiallisia käytäntöjä simuloimalla. Metsien hiilinielun vertailutason tulisi kertoa, miten hiilinielu olisi kehittynyt, jos metsänhoito olisi jatkunut vertailuvuosien 2000-2009 kaltaisena.

Luke julkisti 6.6.2019 Suomen päivitetyn vertailutasoehdotuksen. Aiempi vertailutaso julkaistiin vuoden 2018 lopulla. Uusintalaskennassa tehtiin kaksi muutosta aiempaan vertailutasoon nähden. Laskennassa vaihdettiin metsämääritelmä vastaamaan FAO:n metsämääritelmää, joka eroaa Suomen kansallisesta määritelmästä siten, ettei siihen kuulu huonokasvuiset kitumaat. Metsien kokonaistilavuus muuttui tämän seurauksena 2,36 mrd kuutiometristä 2,35 mrd kuutiometriin. Tämän muutoksen vaikutus tuloksiin oli vähäinen. Toinen muutos koski uudistuskypsien metsien pinta-alaa. Edeltävässä vertailutasolaskennassa metsien uudistuskypsyys referenssikaudelle 2021–2025 määriteltiin vain ikään perustuen. Sen sijaan viitekaudella 2000–2009 uudistuskypsyys arvoitiin maastossa ja siihen vaikuttivat puuston iän lisäksi puuston järeys ja kasvu. Uuteen vertailutasoon uudistuskypsien metsien määrittämiseen otettiin mukaan myös kasvupaikka.

Uusi vertailutaso ilman puutuotteita on -31MtCO2 (aiempi -28 MtCO2) ja puutuotteiden kanssa -38MtCO2 (aiempi -35MtCO2). Vuonna 2017 kasvihuonekaasuinventaarion mukaan metsien hiilinielu puutuotteiden kanssa oli -31MtCO2 (NIR 2019). Mikäli nielut tarkastelujaksolla 2021–2025 olisivat vertailutasoa pienemmät, Suomella olisi vielä käytettävissä LULUCF-asetukseen liittyvät kaksi joustomahdollisuutta. Mikäli nekään eivät riittäisi, voisimme joutua tilanteeseen, jossa päästöyksiköitä olisi ostettava muilta jäsenmailta. Tarvitsemme siis pikaisesti erilaisia kustannustehokkaita päästövähennystoimia kaikilla maankäyttösektorin osa-alueilla.

Komission on määrä antaa kesä-heinäkuussa 2019 virallinen tarkastusraportti vertailutasoista. Se saattaa vielä sisältää teknisiä suosituksia ehdotusten korjaamiseksi. Jäsenmaiden tulee toimittaa lopulliset metsien hiilinielun vertailutasot vuoden 2019 loppuun mennessä. Vertailutasot vahvistetaan lokakuuhun 2020 mennessä.

Lisätietoa: Erika Lahti, puh. 044 753 0700, erika.lahti(a)bioenergia.fi