Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuen oltava aidosti teknologianeutraali

Bioenergia ry antoi 4.10. lausuntonsa TEM:lle hallituksen lakiesitysluonnokseen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta.

Bioenergia ry kannattaa jo energia- ja ilmastostrategiassa esitettyä linjausta, että vuosina 2018 - 2020 järjestetään teknologianeutraaleja tarjouskilpailuja yhteensä 2 TWh:n suuruisesta vuosittaisesta sähköntuotannosta. Bioenergia ry:n mukaan lausunnolla olevassa lakiesityksessä kyse ei ole aidosti teknologianeutraalista kilpailusta. Jotta voitaisiin puhua teknologianeutraalista kilpailusta, tarjouskilpailuihin pitäisi voida osallistua kaikilla bioenergiaa ja muuta uusiutuvaa energiaa käyttävillä uusilla voimalaitoksilla. Olisi myös kohtuullista, että tarjouskilpailun tuloksena Suomeen saadaan vähintään muutamiin erityyppisiin uusiutuviin sähköntuotantotapoihin liittyviä uusia voimalaitoksia. Onnistunut uusiutuvan sähkön tukimekanismi myös edesauttaa Suomen sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta ja voi osaltaan toteutettavan hankesalkun kautta tuoda lievitystä kylmimpien vuodenaikojen huippukulutustilanteisiin.

Bioenergia ry on pitänyt parhaimpana mallia, jossa tarjouskilpailu kohdistuu sähkön markkinahinnan päälle talvikaudella maksettavaan preemioon. Teknologianeutraalin tuen keskittäminen talvikaudelle on perusteltua, koska Suomen sähköjärjestelmä kaipaa sähköntuotantoa kipeimmin huippukulutustilanteissa kylmimpinä vuodenaikoina. Tuen keskittäminen talvikaudelle myös parhaiten edesauttaisi sitä, että tuotettava uusiutuva sähkö korvaisi fossiilisia polttoaineita. Suomessa ei ole pulaa kesäkaudella saatavasta sähköenergiasta. Kesäkaudella tuotettavan sähköenergian tukemiseen ei ole enää tarkoituksenmukaista käyttää valtion varoja.

Ehdotettu tarjouskilpailumalli ei kohtele CHP-voimalaitoksia reilusti

Lausunnolla oleva 2 TWh:n tukijärjestelmä ei edistä sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP:n) asemaa Suomessa. Järjestelmän sisältämä 90%:n puupolttoainevaatimus - vieläpä rajaten järeän puun hakkuukohteelta saadun jalostukseen soveltuvasta tukki- tai kuitupuusta valmistetun metsähakkeen tukijärjestelmään kelpaamattomaksi - sulkee suuren osan metsäenergiaa käyttävistä voimalaitoksista tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Lain perusteluteksteissä (s. 26) viitataan oikeastaan vain purulla sähköä tuottaviin voimalaitoksiin. Käytännössä tämä tarkoittaisi muutamaa mahdollista sahan tontilla olevaa pientä (kokoluokaltaan alle 3 MWe) CHP-voimalaitoshanketta. TEM:n tilaamassa Pöyryn taustamuistiossa (kalvo 16, 28.6.2017) arvioidaan sahojen CHP-laitosten kilpailukyky tuulivoimalaitoksiin verrattuna melko huonoksi, jos CHP-laitosten lämmöntuotannosta ei makseta preemiota kuten nykyisessä puupolttoainevoimalaitoksen syöttötariffijärjestelmässä. Bioenergia ry:n kanta on, että tarjouskilpailussa tulee asianmukaisesti ottaa huomioon myös sähköntuotannon yhteydessä syntyvä hyötylämpö.

Uuden tuen piiriin päästäkseen 90%:n vaatimus veisi pääpolttoaineen, esimerkiksi metsähakkeen, ohella useita polttoaineita käyttävältä CHP-voimalaitokselta mahdollisuuden käyttää vaihtoehtoisia, kulloisenkin markkinatilanteen mukaisia ja myös kattilan tekniikan kannalta parhaita polttoaineita. Tämä lisäisi tuotantokustannuksia ja aiheuttaisi kuntien laitosten tapauksessa nostopaineita kuluttajien kaukolämmön hintaan.

Olisi tärkeää, että uusiutuvia polttoaineita käyttävät CHP-hankkeet pääsisivät Suomessa edistämistoimien piiriin. Nykyinen CHP-laitoskanta on vanhenemassa. CHP-laitosten sähköntuotannon poistuminen ja korvautuminen pelkästään tuetulla vaihtelevalla tuotannolla heikentäisi nykyisen sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta.

Bioenergia ry muistuttaa, että lausunnolla olevan tukijärjestelmäehdotuksen lopullinen muoto tulee ottaa huomioon energia- ja ilmastostrategiassa linjatun metsähakkeen sähköntuotantotukijärjestelmän kehittämisessä vuoden 2018 aikana.

Lausunto hallituksen lakiesitysluonnokseen uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Lisätietoa: Jouko Rämö, puh.040 480 3736, jouko.ramo(a)bioenergia.fi