Opas happamien sulfaattimaiden tutkimiseen

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen on julkaistu yleisopas. Oppaan tarkoituksena on edistää yhtenäisiä menetelmiä ja käytäntöjä etenkin tuotantoalueiden happamien sulfaattimaiden selvityksissä, mutta myös muiden maankäyttömuotojen sulfaattimaaselvityksissä.

Suomessa on Euroopan suurimmat happamien sulfaattimaiden alueet. Maaperän kuivatus eri tarkoituksiin voi aiheuttaa happamilla sulfaattimailla valumavesien happamoitumista ja metallikuormitusta. Yhdessä kuivatusseuraukset voivat aiheuttaa haittoja alueen alapuolisen vesistön eliöstölle, kuten kaloille. 

Sulfaattimaaselvityksen perusteella pystytään tunnistamaan riskialueet ja kohdistamaan oikein mitoitetut toimenpiteet oikeille alueille. Oppaan on tarkoitus tukea ympäristölupaviranomaisia ja eri toiminnanharjoittajia happamuushaittoja ehkäisevässä työssä.

Sulfaattimaiden tehokkaamman tunnistamisen ja riskinarvion kehittämisen suhteen tehdään parhaillaan runsaasti tutkimusta. Opasta tullaan päivittämään uuden tutkimustiedon myötä.

Opas on tuotettu Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla -hankkeessa (Sulfa II). Oppaan ovat tehneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Åbo Akademi. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta, Bioenergia ry, Nordkalk Oy AB ja Stora Enso Oyj.

Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen turvetuotantoalueilla

Lisätietoja:

Jaakko Auri, geologi, Geologian tutkimuskeskus, p. 029 503 5222

Mirkka Hadzic, tutkija, Suomen ympäristökeskus, p. 029 251 829

Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla