Lisää puuta eri eliöillekin

Lahopuu on yksi keskeisimpiä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Lahopuuta tarvitsee elääkseen runsas joukko lahottajasieniä ja hyönteisiä, ja sitä hyödyntävät myös monet metsälinnut. Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2016 julkaistun biotalousskenaarioselvityksen mukaan lahopuun säästäminen hakkuissa on tärkeää metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi hakkuumäärien kasvaessa.

Metsäalan järjestöt ja Bioenergia ry ilmaisivat nykyisen hallituksen alkuaikoina huolensa, kun monimuotoisuutta edistävää METSO-rahoitusta leikattiin samalla kun puun käyttöä haluttiin lisätä.

Tavoitteina on lisätä lahopuun määrää ja monipuolisuutta talousmetsissä. Keinoina ovat elävien säästöpuiden ja olemassa olevan lahopuiden säästäminen, rajoitukset energiapuun korjuussa, arvokkaiden elinympäristöjen suojelu sekä vesistöjen suojavyöhykkeille jätettävä puusto.

Tekopökkelö hyödyttää lahottajia

Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puunrunko 2–4 metrin korkeudelta. Tekopökkelö alkaa lahota muutamassa vuodessa ja hyödyttää lahottajia, hyönteisiä ja monia muita metsälintulajeja.

Metsä Group on lokakuusta 2016 lähtien pyytänyt jokaiselta metsänomistajalta kaupanteon yhteydessä lupaa tehdä kaksi tekopökkelöä joka hehtaarille. Metsähallitus on valtion metsissä vuosittain lisäämässä  tekopökkelöiden määrää. Muutamassa vuodessa syntyy siis satoja tuhansia uusia kolo- ja lahopuita.

Metsäluonnon monimuotoisuus voi parhaiten silloin, kun metsänomistajat, metsäammattilaiset, viranomaiset sekä luonto- ja ympäristöjärjestöt toimivat asian eteen yhdessä rakentavassa vuorovaikutuksessa ja toinen toisiaan paremmin ymmärtäen.


Kolopuut on syytä jättää metsään. Niissä on monen uhanalaisen eläimen ja eliön koti.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi