Kunnissa päätetään pieneneekö fossiilitalous

Kuntien energiaratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia Suomen talouteen sekä rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kestävän bioenergian merkitys korostuu kunnissa entisestään, kun ilmastopäästöjä vähennetään korvaamalla fossiilisia energianlähteitä. Kotimaisen puun, biokaasun, turpeen ja jätteen energiakäyttöön perustuvalla lähienergialla saadaan kunnissa eurot paikallistalouden kiertoon ja tuetaan samalla alueiden elinvoimaisuutta sekä omavaraisuutta.

Kunnissa tehdään paljon merkittäviä päätöksiä, jotka liittyvät energia-alaan ja kotimaisen energian käyttöön. Bioenergia ry on muodostanut viestinsä kuntavaaleihin ja laatinut kuntapäättäjiä varten materiaalin siitä, miten kotimaista energiaa voi omassa kunnassa edistää.

Kaukolämpöyhtiöiden polttoainevalinnat, kuntien rakennusten lämmitystavat, joukkoliikenteen ratkaisut, metsien ja maiden käyttö sekä monet muut valinnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mistä kunnan energiapaletti koostuu.Kuntien energiaratkaisuissa avainasemassa ovat päästöjen vähentäminen ja paikallistalouden kehittäminen, jonka lähtökohtana on kestävä energiantuotanto. Kestävä kotimainen energiantuotanto työllistää suomalaisia välittömästi ja välillisesti, myös alueilla, joilla työpaikkoja on rajallisesti.

Vaihtoehtoja liikenteeseen ja rakentamiseen

Liikenteessä tarvitaan yhä enenevässä määrin vähäpäästöisiä ratkaisuja, kuten sähköautoilu, biokaasu ja uusiutuvat polttoaineet. Kunnissa tulee voida vaikuttaa siihen, mitkä ratkaisut soveltuvat parhaiten omaan aluetalouteen paikalliset olosuhteet huomioiden.

Myös puurakentamisen lisääminen tarjoaa kunnille keinon edesauttaa paikallistaloutta vähäpäästöisesti. Huomiota tulee kiinnittää lisäksi puurakentamisen kasvun yhteydessä syntyvien sivuvirtojen lisääntymiseen ja viime kädessä mahdollistaa niiden energiakäyttö.

Paikallisissa ratkaisuissa on tärkeää ottaa huomioon myös sähkön toimitusvarmuus. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on energiatehokas tapa tuottaa kunnassa lämmön ohella sähköä. Yhteistuotannon aseman vahvistaminen lisää alueen valmiustilaa odottamattomissa tilanteissa.

Kuntapäättäjät haluavat lisätä kotimaisia bioraaka-aineita

Suuri osa suomalaisista kuntavaikuttajista on nähnyt nämä mahdollisuudet ja haluaa lisätä kotimaisten bioraaka-aineiden käyttöä. MTK ja Koneyrittäjät julkaisivat 16.3.2017 selvityksen, jonka mukaanpuun käyttöä halutaan lisätä kuntien energiantuotannossa: jopa 68 % vastaajista toivoo, että puun käyttöä kunnan tai yhtiön energiantuotannossa lisättäisiin nykyisestä. Muun bioperäisen raaka-aineen käytön lisäämistä puoltaa 53 % vastaajista.Jopa puolet vastaajista kuitenkin kertoi, ettei kunnassa ole erillistä energiastrategiaa eikä energiakysymyksiin oteta kantaa muissakaan strategioissa.

Kuntavaikuttajille tehtiin kyselytutkimus kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista 16.1.–11.2.2017. Kyselyyn vastasi 344 kuntavaikuttajaa.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 1630 465