Hapan ja metallipitoinen vesistökuormitus oletettua vähäisempää

Paljonko turvetta on jätettävä, jotta alla oleva mineraalimaa ei pääse hapettumaan? Mikä on sarkaojien vaikutus hapettumiseen? Minkä verran hapettumista ”sallitaan”?

Näihin kysymyksiin odotettiin jo vähän vastauksia Suomen ympäristökeskuksen tutkija Mirkka Hadzicilta, joka esiteli kolmivuotisen Sulfa II -hankkeen tähänastisia tuloksia.

Varmat suositukset ja johtopäätökset antavat kuitenkin odottaa ensi kesän korvalle ja hankkeen loppuseminaariin. Nyt kuultiin lähinnä happamien ja potentiaalisesti happamien sulfaattimaiden yleispiirteistä ja tutkimuksen kulusta.

Happamat sulfaattimaat keskittyvät Suomen rannikkoalueille. Jääkauden jälkeen merenpohjalle kerrostui nk. litorinamerivaiheessa sulfidisedimenttejä kuolleen orgaanisen aineksen sekä rikin ja raudan reagoidessa bakteeritoiminnan vaikutuksesta. Maankohoamisen seurauksena näitä pohjasedimenttejä on noussut kuivalle maalle, rannikolla noin 100 m:n korkeuteen asti (nk. Litorina-alue). Lisäksi paikoitellen koko Suomen alueella kallioperässä esiintyy mustaliuskejaksoja. Mustaliuskeet ovat hiiltä ja rikkiä sisältäviä kiviä. Suomen sulfidimaaesiintymät ovat Euroopan laajimmat.

Hapettomassa tilassa pohjaveden pinnan alapuolella happamat sulfaattimaat eivät aiheuta haittaa ympäristölle (= potentiaalinen hapan sulfaattimaa). Maankuivatuksen takia maaperän sulfidiyhdisteet hapettuvat ja muodostavat rikkihappoa, joka liuottaa maaperän metalleja (= todellinen hapan sulfaattimaa), joka puolestaan johtaa ei-toivottuihin happamiin ja metallipitoisiin valumavesiin.          

Happamuus turvetuotantoalueilla esiintyy pääasiassa potentiaalisena. Hapan ja metallipitoinen vesistökuormitus on oletettua vähäisempää. Happamuuskuormituksen kannalta alueiden jälkikäyttömuodolla on kuitenkin merkitystä.

Hankkeessa kehitetään neutralointikeinoja sulfaattimailla sijaitseville turvetuotantoalueille. Lisäksi tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan minimoida happaman vesistökuormituksen muodostumista turvetuotannossa.