Hakkuiden vähentäminen ei ole ekoteko

Hakkuiden määrän vähentämistä on esitetty keinoksi lisätä hiilinieluja, eli metsien kasvun ja poistuman erotusta vuositasolla.

Kysymystä on pohdittu myös Tornator oy:ssä, joka on Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Se omistaa 620 000 hehtaaria metsää Suomessa, Virossa 65 000 hehtaaria ja Romaniassa 12 000 hehtaaria.

Ei pelkästään ilmastohyötyjä

Ilmastonmuutoksen torjunta on ensiarvoisen tärkeää, mutta Tornatorin Senior Advisor Sixten Sunabackan mukaan tällä hetkellä vallitsee liian suppea näkökulma metsien kestävään käyttöön. Puulla voidaan osin ratkaista muitakin globaaleita haasteita kuin ilmastonmuutos: Korvaamalla keinokuituja ja puuvillaa puupohjaisilla tekstiilikuiduilla vähennetään makean veden ja torjunta-aineiden käyttöä sekä mikromuoviongelmaa. Hyvillä sellupohjaisilla kierrätettävillä pakkauksilla korvataan muovia ja vähennetään ruokahävikkiä. Puurakentaminenkin on erinomainen esimerkki ekologisesta ja terveellisestä ratkaisusta.

Markkinat osaavat säätää

Sunabackan mielestä hakkuita ei pidä rajoittaa sääntelyllä, vaan sen sijaan tulisi luoda markkinaehtoisia mekanismeja, joilla vähennetään fossiilisten- ja lisätään kestävästi uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä.

”Hakkuiden rajoittaminen on lyhytnäköinen toimenpide, jonka lasku tulee maksettavaksi myöhemmin”, Sunabacka sanoo.

Täytyy nähdä metsä puilta

Uudistushakkuiden lykkäämistä on esitetty erääksi ratkaisuksi hiilinielujen kasvattamiseen.

”Olemme laskeneet, että hakkuiden lykkääminen tai kiertoajan pidentäminen 20 vuodella vähentäisi kestäviä hakkuumahdollisuuksiamme 20 prosenttia ja vähentäisi puunmyyntituloja 20–30 miljoonaa euroa vuodessa”, toteaa Sunabacka.

Hakkuiden väheneminen merkitsisi kovempaa kilpailua tukkipuusta, ja edessä olisi sahatukin kallistuminen sekä sahauksen väheneminen. Sen seurauksena myös kuitupuun ja sahahakkeen väheneminen vaikuttaisi sellutehtaiden puuhuoltoon erilaisine seurauksineen. Maailmanmarkkinoilla vastaava sahatavaran sekä sellun tuotanto siirtyisi muualle, ja ilmastohyöty globaalisti olisi olematon.

Hiilitaseen simulointi Tornatorin metsissä kertoo tilanteesta, jossa hakkuita ei tehtäisi lainkaan. Hiilinielu nousee nopeasti, mutta kääntyy parissa kymmenessä vuodessa laskuun. Lähde: Tornator

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi