Haapavetistä biopolttoainetta liikenteeseen

Kanteleen Voima Oy:n toimitusjohtaja Antti Vilkuna kertoi Haapaveden biojalostamohankkeen edistymisestä. Haapavedelle suunnitellaan vuonna 2021 käynnistyvää biojalostamoa, joka tuottaisi liikenteen nestemäisiä biopolttoaineita (mm. etanoli). Haapavesi sopii hyvin biojalostamon sijaintipaikaksi, koska alueella on paljon puuraaka-ainetta, mutta ei muita käyttäjiä.

Haapaveden lauhdevoimalaitos, joka rakennettiin vuonna 1989, on käyttänyt alun perin pääosin jyrsinturvetta ja jonkin verran haketta ja sahanpurua. Voimalaitos on ollut tehoreservissä heinäkuusta 2015 lähtien, ja käynnistyy tarpeen tullen raskaalla polttoöljyllä. Biojalostamo tulee käyttämään pääosin puuta. Turvetta tarvitaan edelleen mm. sähkömarkkinan huipputehoille ja puun sekoituspolttoaineena.

Biojalostamo sopii Haapaveden lauhdevoimalaitoksen yhteyteen, joka biojalostamon rakentamisen yhteydessä muutetaan CHP-laitokseksi. Biojalostamon ja voimalaitoksen yhteenlaskettu työllisyysvaikutus käynnin aikana (2021‒2040) arvioidaan noin 360 henkilötyövuodeksi.

Vaikka Haapaveden biojalostamohanketta puoltavat monet sijaintinäkökohdat (olemassa olevan voimalaitoksen vieressä ja raaka-aineiden äärellä) ja teknis-taloudelliset seikat, poliittinen epävarmuus tuo haasteita: LULUCF- ja RED II -regulaatiot, EU:n energiapolitiikka ja Suomen metsäpolitiikka.