Energiaverotukseen mahdollisesti muutoksia

Kevätpäivän aamupäivän osiossa energiaverotuksen mahdollisista muutoksista oli puhumassa TEM:in teollisuusneuvos Petteri Kuuva. Kuuva kertoi VM:n kanssa tehdystä energiaveroselvityksestä, jossa arvioitiin, miten verotusta, päästökauppaa ja muita ilmastopolitiikan ohjauskeinoja yhteen sovittamalla tuetaan Suomen siirtymistä hiilineutraaliuteen 2045. Selvityksen pitäisi valmistua 15.5.2019 mennessä ja täysi raportti julkaistaan toukokuun lopussa. Selvitykseen ei kuulu liikenteen verotus, eikä teollisuuden prosessipäästöjen vähentäminen.

Verotus on ollut runsaasti esillä julkisessa keskustelussa viime aikoina. Sitran tuore verotusraportti sai puolueilta pääasiassa positiivisia kommentteja. TEM:n virkamiesten kannanotossa puolestaan keskeistä on toteuttaa uudistukset pitkäjänteisesti ja taloudellisin ohjauskeinoin. LVM:n kannanotossa nostettiin esiin myös useampi veroja koskeva kohta. Biokaasun valmisteveron vapautuksesta on käyty keskusteluja ja VM haluaisi arvioida tilanteen. Vaikka verovapauden säilyttämiselle olisi poliittinen tahto, se ei ole helppo harjoitus.

TEM:n virkamiesten näkemysten mukaan fossiilisten polttoaineiden ja polttoturpeen käytön vähentämisen tulee tapahtua ennen kaikkea hallitusti pitkäjänteisin taloudellisin ohjauskeinoin. Polttoaine- ja sähköverotus ovat keskeisiä kannustimia siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Verotuksen tulee olla mahdollisimman johdonmukaista ja selkeää. Kuuva totesi myös, että jos ja kun fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee ja sitä myötä veropohja kapenee, nousee tarve pohtia voisiko verotusta laajentaa koskemaan biopolttoaineita.