Bioenergian tuonti on kasvussa, bioenergiapäivän paneeli arvioi 

Bioenergian käytön kasvaessa myös bioenergian tuonti Suomeen todennäköisesti kasvaa tulevaisuudessa. Tämä oli yksi yhteinen näkemys bioenergiapäivän paneelikeskustelussa. 

Keskustelun pohjaksi toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä teki yhteenvedon bioenergian tuontiin liittyvistä tilastoista. Tilastojen perusteella Suomeen tuodusta puuaineksesta on viime vuosina käytetty vuositasolla ainakin reilu 3 TWh energiakäyttöön tai tuotu varta vasten energiakäyttöön Tuontinimikkeitten takia tilastot eivät ole aukottomia. Puuenergian lisäksi lähes kokonaan haavin ulkopuolelle jää muu biomassa, joka usein tilastoituu elintarvikkeiksi, kertoi paneelissa VTT:n johtava asiantuntija Tiina Koljonen. 

Etelä-Savon Energia Oy on esimerkki yrityksestä, joka on rakentanut mahdollisuutta bioenergian tuontiin. Toimitusjohtaja Erkki Karppanen kertoo, että poikkeuksellisesti ESE on hankkinut metsää Tihvinän alueelta jo kymmenkunta vuotta sitten varautuessaan silloiseen näkymään metsäenergian riittämättömyydestä. Näkymät eivät ole toteutuneet ja ESE on lähinnä ylläpitänyt tämän varaventtiilin olemassa oloa ja tuo noin 3 % käyttämästään metsäenergiasta hyvälaatuisena hakkeena huippupakkasia varten. 

Tiina Koljonen on ollut tekemässä energia- ja ilmastoselvityksiä ja hän tarkastelikin keskustelussa tuontia selvitysten kautta. Koljosen mukaan eri selvityksissä tuontibiomassaan on suhtauduttu joko rajat kiinni -periaatteella eli niitä ei ole huomioitu lainkaan tai sitten on katsottu, että vapaa kauppa on aina rajat ylittävää. Siksikin eri selvityksissä on usein päädytty eri lopputulemiin kotimaassa saatavilla olevan bioenergian määristä. 

Yleisö pääsi kertomaan mielipiteensä tuontibiomassan osuudesta Suomen energiantuotannossa vuonna 2035. Yli puolet vastanneista arveli, että osuus voisi nousta jopa 25 %:iin. Vielä 15 % arvioi tason olevan vähintään 10 %. 

Itämeren alueen biomassakaupassa mukana olevan Wega Groupin asiantuntija Atte Elonen kertoi yrityksen tuovan tällä hetkellä ainoastaan Venäjältä kumipyörillä. Laivakuljetuksen kannattavuus alkaa olla lähellä, metsätuhojen lisäännyttyä on Pohjois-Saksastakin tarjottu eriä pyöreää puuta. Tuonnin osalta Karppanen ja Elonen pitivät pyöreää puuta hyvänä tulevaisuuden vaihtoehtona tehokkaamman tuonnin ja pidemmän varastoitavuuden ansiosta 

Yleisöllä oli tuonnin tarpeesta eriäviä näkemyksiä. Paljolti riippuu siitä, mitä muuta lisäkäyttöä puulle syntyy kotimaahan. Bioenergia ry:n toimisto on arvioinut, että muun muassa kivihiilikielto ja päästöoikeuden hinnannousu lisäävät bioenergian käyttöä noin 9 TWh verran 2030 luvun alun tilanteeseen verrattuna käytön kasvaessa melko tasaisesti luokkaa 0,8 TWh vuositasolla. Biopolttoainehankkeet voivat vielä lisäksi tuoda noin 2 TWh käyttölisäyksen, mutta tämä painottunee 2020-luvun lopulle.