Bioenergialla on oltava rooli tulevassa hallitusohjelmassa

Ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimet olivat yksi vaalien pääteemoista. Keskustelu kävi laajalla rintamalla, kuten pitääkin. Bioenergia ry:n jäsenet ovat tämän aiheen keskiössä, ja sen tulee näkyä myös edunvalvonnassamme.

Lähtökohdat kotimaisen energian ja bioenergian suosiolle ennen vaaleja olivat erinomaiset. Vuonna 2018 Suomessa käytettiin bioenergiaa enemmän kuin koskaan aiemmin: 115 TWh. Kivihiilen energiakäyttö loppuu 2029 ja liikenteeseen lisätään uusiutuvaa energiaa jakeluvelvoitteella.  Päästöoikeuden hinta on viime aikoina ollut noususuuntainen ja tällä hetkellä ollaan taas yli 25 euron tasolla. Kansanedustajaehdokkaille tehdyn ennakkokyselyn mukaan lähes 70 % heistä haluaisi lisätä puun energiakäyttöä Suomessa. Samaan aikaan yli puolet ehdokkaista haluaisi pitää turpeen energiaveron ennallaan, taikka laskea sen tasoa. Mikäli valitut kansanedustajat ovat samoilla linjoilla, tulee kotimaisen lähienergian aseman vahvistuminen näkymään myös hallitusohjelmassa.

Bioenergia on osa ratkaisua, kun siirrytään kohti täysin päästötöntä energiatulevaisuutta. On selvää, että biomassan hyödyntäminen on vielä pitkään järkevä tapa tuottaa yhteiskunnalle lämpöä ja sähköä. Erityisen tärkeässä roolissa se on kaupunkien ja taajamien lämmittämisessä. Kaupunkia ei voi lopettaa, tai siirtää toiseen maanosaan, olipa tilanne mikä hyvänsä. Energiaälykkyys parantaa energiatehokkuutta, mutta ilman primäärienergiaa ei tulla toimeen.

Metsähakkeen tarjonnasta tulee pitää huolta, erityisesti ensiharvennusten energiapuulle tulee luoda toimintamalli, joka varmistaa sen tarjonnan markkinoille. Uudessa hallitusohjelmassa tulisi olla tuki-instrumentti, joka edistää sekä ensiharvennusrästien hoitoa, että harvennetun metsän hiilensidonnan edistämistä.

Maltillinen suhtautuminen turpeen verokohteluun indikoi sitä, että ehdokkaat olivat sisäistäneet turpeen roolin energiantuotannon huoltovarmuuden varmistajana. Hallitukselle tulee riittää, että turpeen energian käyttöä ohjataan päästökaupan avulla, eikä kielloilla, tai uusilla veroilla. Turpeen markkinaehtoinen tarjonta varmistaa siirtymän kohti bioenergiaa ja muuta uusiutuvaa energiaa huoltovarmuutta vaarantamatta. Huoltovarmuuskäsitteen avaaminen, mitä se todella tarkoittaa, on yksi Bioenergia ry:n avaintehtävistä.

Raaka-aineen saatavuuden varmistaminen on bioenergia-alan keskiössä. Pelkkä raaka-aine ei kuitenkaan riitä, kun puu, turve ja muut biomateriaalit muutetaan ihmisiä palveleviksi tuotteiksi ja energiaksi. Toimialaa ohjaavan lainsäädännön tulee tukea vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä. Tämä edistää yrittäjyyden kasvua lisääntyvien tarpeiden mukaan, ennakoitavaan tulevaisuuden toimialaan on helppo investoida. Teknologianeutraali lähestymistapa uusia ratkaisuja kohtaan edistää lisäksi osaavan teollisuutemme mahdollisuuksia tarjota energiatehokkaita ratkaisuja myös globaaleille markkinoille. Bioenergiayrittäjyyden kehittäminen ja Suomen viennin kasvupotentiaalin maksimointi on myös hallitusohjelman kirjauksen arvoinen tavoite.

Bioenergia on myös osa kiertotaloutta. Biojätteiden hyödyntäminen biokaasun tuotannossa on teko, jolla edistämme siirtymistä päästöttömään liikenteeseen. Samalla mahdollistamme olemassa olevan autokaluston hyödyntämismahdollisuudet kohtuullisilla muutoskustannuksilla. Tähän samaan tavoitteeseen päästään myös muiden nestemäisten bioliikennepolttoaineiden edistämisellä. Myös nämä seikat tulee huomioida hallitusohjelmassa.

hallituksen puheenjohtaja Pertti Vanhala, Bioenergia ry, puh. 044 70 33 701, pertti.vanhala(a)oulunenergia.fi