Bioenergia ry ehdottaa erityisesti talvella tuotettavan uusiutuvan energian tukemista

Bioenergia ry on linjannut kantojaan sähköntuotannon tukemisesta kilpailuttamalla.

Energia- ja ilmastostrategian linjauksia uusiutuvan sähköntuotannon tukemisesta

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa todetaan, että Suomessa on syytä ottaa käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteellamaksetaan sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille. Kyse on teollisen mittakaavan sähkön ja lämmön yhteistuotantohankkeista (CHP) sekä sähkön erillistuotantohankkeista (mm. tuulivoima).

Bioenergia ry kannattaa strategian linjausta, että vuosina 2018‒2020 kilpailutetaan koeluonteisesti 2 TWh sähköä. Tarkoitus on hyödyntää laajasta potentiaalisesta hankejoukosta edullisimmin ja valtiontalouden kannalta optimaalisesti toteutettavat.

Jatkossa tukea erityisesti talvella

Bioenergia ry painottaa, että tarjouskilpailuihin pitää olla mahdollisuus osallistua kaikilla bioenergiaa ja muuta uusiutuvaa energiaa käyttävillä uusilla voimalaitoksilla ilman kokorajoituksia. Alarajaa hankkeiden kokoluokalle (esim. 1 MW) tulisi kuitenkin harkita. Pienet hankkeet voidaan tarvittaessa aggregoida riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi, jotta hankkeiden käsittelystä tulee järkevää.

Bioenergia ry ehdottaa mallia, jossa tarjouskilpailu kohdistuu sähkön markkinahinnan päälle talvikaudella maksettavaan kiinteään tai asteittain alenevaan preemioon (€/MWhe). Järjestely kohdistaisi markkinariskin perustellusti toimijalle ja valtiolle jäävä riski tukitasosta on oleellisesti pienempi kuin vaihtoehdossa, jossa tarjouskilpailu kohdistuu sähköstä tuottajalle maksettavaan kiinteään hintaan. Tuen keskittäminen talvikaudelle on perusteltua, koska Suomen sähköjärjestelmä kaipaa sähköntuotantoa kipeimmin huippukulutustilanteissa kylmimpinä vuodenaikoina. Suomessa ei ole pulaa kesäkaudella saatavasta sähköenergiasta, eikä kesäkaudella tuotettavan sähköenergian tukemiseen ole tarkoituksenmukaista käyttää valtion varoja.

On tärkeää, että uusiutuvia polttoaineita käyttävät CHP-hankkeet voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Nykyinen CHP-laitoskanta on vanhenemassa. CHP-laitosten sähköntuotannon poistuminen ja korvautuminen pelkästään tuetulla vaihtelevalla tuotannolla heikentäisi nykyisen sähköjärjestelmän toimitusvarmuutta. Tarjouskilpailussa tulee asianmukaisesti ottaa huomioon myös sähköntuotannon yhteydessä syntyvä hyötylämpö.

Bioenergia ry voi hyväksyä tuen maksussa myös ala- tai ylärajoja sähkön hinnalle, jos sähkön markkinahinta asettuu hyvin alhaiselle tasolle tai nousee hyvin korkeaksi.

Perusteita lyhyelle tuen maksatusajalle

Tarjouskilpailun kohteena olevaa kiinteää preemiota voitaisiin maksaa esim. 6 vuoden ajan. Tällainen lyhyehkö tukiaika ja preemion aleneva malli sitovat Suomen tulevien hallitusten käsiä pidempää tukiaikaa ja kiinteää tasoa vähemmän, mutta mahdollistavat silti hankkeiden toteuttamisen.

Bioenergia ry tukee tukijärjestelmää, jossa tarjouskilpailun voittaneet saavat saman tukitason (= korkein hyväksytty tarjous).

Tarjouskilpailuihin osallistujien tulisi sitoutua toteuttamaan hankkeensa määräajassa. Tämä on tärkeää tarjouskilpailun oikeudenmukaisuuden kannalta. Mikäli määräaikaa ei saavutettaisi, voitaisiin tukijärjestelmässä asettaa sakkomaksu tarjouskilpailuun osallistuneelle toimijalle.

Ensimmäinen tukien kilpailutuskierros on tarkoitus järjestää jo vuonna 2018, mikä tarkoittaa, että tarvittava lainsäädäntötyö ja viranomaisprosessien valmistelu aloitettaneen lähiaikoina.

Lisätietoa: Jouko Rämö, puh.040 480 3736, jouko.ramo(a)bioenergia.fi